Авторство

Авторско право и интелектуална собственост


Според законът на Република България: “Обект на авторското право е всяко произведение на изкуството, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма.” Следователно:


© Всички изображения в този сайт са изключителна интелектуална собственост на Handmade Nel и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин от трети лица с търговска или друга цел. 


© Всяко нерегламентирано използване на изображения публикувани в този сайт, представлява нарушение на Авторските права на Handmade Nel, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


© Handmade Nel не разрешава използването по какъвто и да било начин на цели изображения/ части от тях, от този сайт, а именно: препечатване, прекопиране, копиране, преправяне чрез програми за графично оформление. 


© В случай на установено нарушение се предприемат незабавни законови действия, на основание на ЗАПСП.