Политика за поверителност

(1) Handmade Nel събира лични данни, след изрично съгласие на Клиента, за което се отнасят. 
Когато прави поръчка, Клиентът предоставя доброволно определена информация, която се 
обработва и съхранява. Тази информация включва: две имена, имейл адрес, телефонен номер 
и адрес на доставка. 
(2) С потвърждението на заявката си за ползване на услуга, предоставяна чрез уебсайта, 
Клиентът изрично се съгласява по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с обработването от 
Handmade Nel на всички предоставени и/или законосъобразно придобити от Handmade Nel 
данни за описаните по-горе цели и използването им по начина, описан в настоящите Условията 
за ползване на уебсайта и изискванията на действащото законодателство на Република 
България. 
(3) С предоставянето на адрес на електронна поща и/или телефон Клиентът изрично дава 
своето предварително съгласие по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия да 
получава от Handmade Nel непоискани търговски съобщения.  
(4) Handmade Nel съхранява кореспонденция с Клиента, като имейли и Фейсбук съобщения. 
Тези данни се съхраняват с цел оценяване и подобряване на услугата, предоставяна на Клиента, 
както и за да разследва евентуални нарушения на условията за ползване на услугата.  
(5) С цел извършване на доставка, когато има такава заявена от Клиента, Handmade Nel има 
право да предоставя горепосочените лични данни или част от тях на Куриерска фирма Еконт, с 
която работи. Тогава Клиентът може да получава SMS или обаждания от тези трети лица. 
(6) Handmade Nel няма да продава или да предоставя каквато и да е лична информация на 
трети лица в нарушение на законовите си задължения. Handmade Nel ще предоставя достъп до 
личните данни на Клиента само на онези служители, на които им е нужна, за да могат да 
извършват предоставяне на услугите на Handmade Nel. 
 
ПРАВАТА НА КЛИЕНТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 
(1) Право на информираност  всеки Клиент има право да изисква информация за какво се 
съхраняват личните му данни и целите, за които се обработват. Handmade Nel се задължава да 
не разкрива, отдава или продава лична информация за Клиентите си на трети страни с 
маркетингова цел по смисъла на Закон за защита на личните данни. Данните се ползват само 
във връзка с направената от Клиента поръчка. Необходимите данни за осъществяване на 
контакт и доставка са: 
 Трите имена 
 Адрес за доставка 
 Телефон 
 Валиден email адрес. 
(2) Правото на оттегляне  всеки Клиент дал съгласие за използване на личните му данни, може 
да го оттегли по всяко време, без да е необходимо да посочва причини. Администратор ще 
заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват като включително 
ще уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните. 
Такова искане с оттегляне на съгласие, може да се изпрати на имейл: handnel@gmail.com. 
(3) Правото на коригиране  при неточни или променени данни, всеки Клиент може да се 
обърне към Handmade Nel като писмено изпрати новата информация на имейл: 
handnel@gmail.com. 
(4) Правото на изтриване на данните  всеки Клиент има право да поиска да се изтрият личните 
му данни. Това ще бъде направено в срок не повече от 30 дни, след като не са налице други 
основания, които да налагат обработването и съхраняването им. След изтриването на тези 
данни повече не е възможно предоставяне на информация. 
(5) Правото на преносимост на данните  при искане от страна на Клиента за предаване и
прехвърляне на данните му  към друг администратор, това ще бъде направено в структуриран, 
и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако 
това е технически възможно. И за срок до 30 дни. 
(6) Правото на възражение  всеки Клиент може по всяко време да възрази срещу обработката 
на личните му данни, както и в случаите, когато се обработват за целите на директния 
маркетинг. Такова искане се заявява само писмено на имейл: handnel@gmail.com. 
(7) Правото на жалба  всеки Клиент има право да подаде жалба срещу обработката на личните 
му  данни ако счита, че те са били нарушени. 
Комисията за защита на личните данни 
Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”  2 
Център за информация и контакти  тел. 02/91-53-555 
Електронна поща: kzld@cpdp.bg 
Интернет страница: www.cpdp.bg 
(8) Handmade Nel ще разкрие информация за Клиента в случай, че Handmade Nel има 
задължение да направи това съгласно действащото законодателство. Такова разкриване 
включва, но не се ограничава до личната информация и съдържанието на кореспонденцията с 
Клиента към:  
съда; полицията; службите за сигурност; компетентните държавни и 
междуправителствени или наднационални органи; компетентните агенции (различни 
от данъчните органи), министерства и регулаторни органи.  
(9) В случай, че грешна или неточна информация е предоставена от Клиента и е установено 
закононарушение, Handmade Nel ще предаде данни към органите за предотвратяване на 
измами и правоохранителните органи ще имат достъп до и ще ползват тази информация.  
 
ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА 
(1) Handmade Nel използва MailerLite за имейл маркетинг кампании. Давайки съгласието си 
тази информация да бъде препратена на MailerLite за обработване в съответствие с Правилата 
за поверителност на MailerLite.  
(2) Handmade Nel използва Google Analytics за уеб анализ. Google Analytics използва т.нар. 
бисквитки, за анализ на използването на уебсайта от Клиентите. Информацията събирана чрез 
бисквитките (които не съдържат лична информация) се предава към сървър на Google в САЩ и 
се съхранява там. 
(3) При запитвания и поръчки в социални мрежи, Клиентът трябва да има регистрация в тях. 
Личните данните в комуникацията се използват само за отговор на запитването и не се 
препращат на трети страни. Компаниите, стоящи зад всяка от тях, обработват личните данни и 
Handmade Nel няма влияние върху начина на обработката на тези данни.