Общи условия

1. ПРЕДМЕТ 
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Handmade 
Nel, и посетителите на уебсайта www.handmadenel.com, наричани за краткост Клиенти“. Чрез 
достъпа и зареждането на уебсайта, Клиентите се съгласяват да бъдат обвързани с настоящите 
Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.  
 
2. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА 
* Информация относно www.handmadenel.com: 
Наименование: Handmade Nel 
Титуляр: Нели Апостолова 
ЕИК: 180471339 
електронна поща: handmadel@gmail.com 
Седалище и адрес на управление: гр. София, Люлин, бл. 635, вх. Б, ап. 36 
* Комисия за защита на личните данни 
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”  2, 
тел.: 02/91-53-518 
факс: 02/91-53-525 
е-mail: kzld@cpdp.bg  
Уеб сайт: www.cpdp.bg  
 
3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 
(1) Всички изображения в този сайт са изключителна интелектуална собственост на Handmade 
Nel и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат 
да бъдат използвани по какъвто и да било начин от трети лица с търговска или друга цел.  
(2) Всяко нерегламентирано използване на изображения публикувани в този сайт, представлява 
нарушение на Авторските права на Handmade Nel, за което нарушителят носи гражданска, 
административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото 
българско законодателство. 
(3) Handmade Nel не разрешава използването по какъвто и да било начин на цели 
изображения/ части от тях, от този сайт, а именно: препечатване, прекопиране, копиране, 
преправяне чрез програми за графично оформление. В случай на установено нарушение се 
предприемат незабавни законови действия, на основание на ЗАПСП. 
 
4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
(1) Handmade Nel защитава личните данни на Клиентите съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, изискванията 
на европейското и българското законодателство. 
(2) Handmade Nel има право да събира, съхранява и използва информация относно своите 
Клиенти, която е доброволно изпратена вследствие на направена поръчка. С изразяване на 
съгласие с настоящите Общи условия, Клиентът изрично се съгласява личните му данни да 
бъдат обработвани по предвидения в настоящите Общи условия ред. 
(3) Handmade Nel се задължава да не разкрива, отдава или продава лична информация на 
трети страни с маркетингова цел по смисъла на Закон за защита на личните данни. Данните се 
ползват само във връзка с направената поръчка. Необходимите данни за осъществяване на 
контакт и доставка са: 
 Две имена 
 Адрес за доставка 
 Телефон 
(4) Handmade Nel се задължава да не разкрива лични данни за Клиентите си на трети лица  
държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
 е получено изричното писмено съгласие на клиента; 
 информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според 
действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.  
(5) Задълженията на Handmade Nel във връзка с дължимата грижа за защита на личните данни 
отпада в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили Недобросъвестни 
действия по смисъла на настоящите Общи условия или са предоставили неверни лични данни. 
(6) С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на 
личните му данни за целите на директния маркетинг, вкл. по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закона 
за защита на личните данни. В този случай Клиентът има право да изпрати писмено съобщение 
с отказ до Handmade Nel на посочените адрес или електронен имейл за контакти. 
(7) Handmade Nel събира и обработва данни за „бисквитки“ съгласно своята Политика, с която 
Клиентите се запознават при зареждането на уебсайта. 
 
 
5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА 
Посетителите и клиентите, използващи услугите и/или информацията на уебсайта на Handmade 
Nel, се задължават: 
(1) да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на 
ресурсите на уебсайта; 
(2) да не повреждат или разрушават системи или информационни масиви (crack) поместени на 
страниците на уебсайта. 
(3) да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Handmade Nel при 
използването на уебсайта и съдържащите се в него материали. 
 
 
6. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 
(1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Handmade Nel по всяко време, като 
своевременно публикува на уебсайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до 
Клиентите за извършените промени. 
(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители и Клиенти на 
уебсайта от момента на обявяването им от Handmade Nel.